ระเบียบ-หนังสือเวียน

pdf
บัญชีพนักงานราชการ2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
pdf
v23-2563.pdf
ว23/2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ
pdf
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร.pdf
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565
pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2563.pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2563
pdf
0206.4/ว17.pdf
ว17/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
pdf
ว11-2564.pdf
ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
pdf
ว12-2564.pdf
ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
pdf
ว10-2564.pdf
ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
pdf
ว9/2564.pdf
ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
pdf
ว2/2564.pdf
ว2/2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวิจัย ของข้าราชการครูฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
pdf
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
pdf
ว1/2564.pdf
ว1/2564 หลักเกณํฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
pdf
ว3/2564.pdf
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
pdf
ว_4-2564.pdf
ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
pdf
0206.7/ว19.pdf
ว19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
^