ดาวโหลด

pdf
บัญชีพนักงานราชการที่ขึ้นบัญชีไว้ในปี 2565 และ 256.pdf
บัญชีพนักงานราชการที่ขึ้นบัญชีไว้ในปี 2565 และ 2566
pdf
รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค.(2) อ.1 (ผอ.กลุ่ม).pdf
รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค.(2) อ.1 (ผอ.กลุ่ม)
pdf
บัญชีพนักงานราชการ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
pdf
รายงานพนักงานราชการ.pdf
รายงานพนักงานราชการ 5 กันยายน 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
pdf
v23-2563.pdf
ว23/2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ
pdf
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร.pdf
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565
pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563.pdf
บัญชีพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2565.pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2565
pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2563.pdf
บัญชีพนักงานราชการ 2563
pdf
0206.4/ว17.pdf
ว17/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
pdf
ว11-2564.pdf
ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
pdf
ว12-2564.pdf
ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
pdf
ว10-2564.pdf
ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
pdf
ว9/2564.pdf
ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
^