รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจีรภรณ์ คตธมาตย์

กลุ่มบุคลากรบุคลากรกลุ่ม

ตำแหน่งรก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ที่อยู่

โทรศัพท์089-5695498

อีเมล

^