Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ เพียรชนะ

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

บุคลากรกลุ่ม

 • thumbnail

  นางจีรภรณ์ คตธมาตย์

  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์วรรณ ดาปี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา จันทวาลย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางมนพร พลไชยา

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฒนันท์ ดีนอก

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ ชัยชมภู

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวคนึงนิตย์ กองลาแซ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^