วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  หนองบัวลำภู  เป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยที่ยั่งยืน
ค่านิยมองค์
"รู้คน  รู้งาน  บริการเป็นหน้าที่  มีจิตอาสา"
^