ประวัติ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  ตั้งอยู่เลขที่ 334  หมู่ 4 บ้านฟากนา  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย                                   จังหวัดเลย  42000   เว็บไชต์ http:www.sesao19.go.th  โทรศัพท์  042-870409   โทรสาร 042-870410                                                              อีเมล์ : work@sesao19.go.th
^