ประวัติ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  ตั้งอยู่เลขที่ 334  หมู่ 4 บ้านฟากนา  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย  42000   เว็บไชต์ http:www.sesao19.go.th  โทรศัพท์  042-870409   โทรสาร 042-870410      อีเมล์ : [email protected]
       เมื่อวันที่  28  มกราคม  2564  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   ต่อมาได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน  เรื่องกำหนดชื่อย่อ  รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานขเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  62  เขต  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564  
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  หนองบัวลำภู 
       ชื่อย่อ  สพม.ลยนภ        รหัสพยัญชนะ    ศธ         เลขประจำส่วนราชการ  04335
^