Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ พรมสอน

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 • thumbnail

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

 • thumbnail

  นายวีระ ยาคง

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

^